Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Νοεμβρίου 2011

8 Νοεμβρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Νοεμβρίου 2011, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 193 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
3 Νοεμβρίου 2011 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 0,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ σε 336,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4 δισεκ. ευρώ σε 867,1 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 15,8 δισεκ. ευρώ σε 51 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 64,2 δισεκ. ευρώ σε 114,3 δισεκ. ευρώ. Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 197,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 182,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 169,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 173,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας οκτώ ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 2,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 288,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 248,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 9,5 δισεκ. ευρώ σε 242,2 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον διακανονισμό αγορών τίτλων στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Νοεμβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 183 δισεκ. ευρώ και 59,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 43,4 δισεκ. ευρώ σε 135,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 419.825 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 229.751 1.260
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.270 −136
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 149.481 1.396
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.845 −839
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 27.256 542
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 27.256 542
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 580.036 −16.407
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 182.773 −14.665
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 395.996 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.237 −1.614
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 29 −127
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 85.528 530
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 578.388 7.049
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 242.225 9.520
7.2 Λοιποί τίτλοι 336.163 −2.471
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.966 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 341.958 3.046
Σύνολο ενεργητικού 2.328.553 −4.820
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 867.080 3.958
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 600.974 4.387
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 135.280 −43.424
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 288.429 40.372
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 173.500 4.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3.766 3.439
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.092 629
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 58.714 −16.358
5.1 Γενική κυβέρνηση 50.978 −15.807
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.736 −551
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 49.435 −125
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.657 −143
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.483 97
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.483 97
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.486 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 214.875 2.735
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 383.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.328.553 −4.820
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου