Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 12. augustā

2011. gada 16. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 12. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 177.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 858.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 53.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 98.3 mljrd. euro (līdz 393.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 10. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 172.0 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 157.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 67.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 75.8 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 10. augustā arī termiņnoguldījumiem 74.0 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 11. augustā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 49.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu aptuveni 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 80.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 134.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 22.0 mljrd. euro (līdz 155.7 mljrd. euro). Šāds pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 12. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 96.0 mljrd. euro un 59.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 127.0 mljrd. euro (līdz 286.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,250 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 215,946 −585
2.1 SVF debitoru parādi 75,909 19
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,037 −604
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,772 1,267
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,525 −2,613
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,525 −2,613
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 548,052 42,927
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 157,073 −14,948
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 390,830 57,755
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6 6
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 143 113
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 52,528 1,668
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 491,930 22,144
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 155,694 22,000
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,236 144
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 320,079 3,930
Kopā aktīvi 2,073,026 68,736
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 858,176 613
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 441,489 71,642
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 286,783 126,969
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 80,214 −54,610
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 492 −717
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,886 −2,592
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,044 −437
5.1 Saistības pret valdību 53,481 −553
5.2 Pārējās saistības 8,563 116
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,001 877
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,589 77
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,454 856
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,454 856
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 204,079 −2,301
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,073,026 68,736
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem