Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. srpnu 2011

16. srpna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. srpna 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,3 mld. EUR na 177,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,6 mld. EUR na 858,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 53,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 98,3 mld. EUR na 393,3 mld. EUR. Ve středu 10. srpna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 172,0 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 157,1 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace ve výši 67,7 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 75,8 mld. EUR. Ve středu 10. srpna 2011 byly splatné také termínované vklady o objemu 74,0 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 11. srpna 2011 byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace ve výši 49,8 mld. EUR se splatností zhruba šesti měsíců.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 80,2 mld. EUR (oproti 134,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 22,0 mld. EUR na 155,7 mld. EUR. Tento nárůst byl způsoben vypořádáním nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 12. srpna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 96,0 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 127,0 mld. EUR na 286,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 250 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 215 946 −585
2.1 Pohledávky za MMF 75 909 19
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 037 −604
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 772 1 267
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 525 −2 613
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 525 −2 613
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 548 052 42 927
5.1 Hlavní refinanční operace 157 073 −14 948
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 390 830 57 755
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 6
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 143 113
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 52 528 1 668
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 491 930 22 144
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 155 694 22 000
7.2 Ostatní cenné papíry 336 236 144
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 320 079 3 930
Aktiva celkem 2 073 026 68 736
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 858 176 613
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 441 489 71 642
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 286 783 126 969
2.2 Vkladová facilita 80 214 −54 610
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 492 −717
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 886 −2 592
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 044 −437
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 53 481 −553
5.2 Ostatní závazky 8 563 116
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 001 877
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 589 77
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 454 856
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 454 856
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 204 079 −2 301
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 073 026 68 736
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média