Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Αυγούστου 2011

16 Αυγούστου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Αυγούστου 2011 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 177,5 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 336,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 858,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 53,5 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 98,3 δισεκ. ευρώ σε 393,3 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 172,0 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 157,1 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 67,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 75,8 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011 έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 74,0 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011 διακανονίστηκε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 49,8 δισεκ. ευρώ και διάρκειας έξι περίπου μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 80,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 134,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 22,0 δισεκ. ευρώ σε 155,7 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον διακανονισμό αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Αυγούστου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 96,0 δισεκ. ευρώ και 59,7 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 127,0 δισεκ. ευρώ σε 286,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 363.250 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 215.946 −585
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 75.909 19
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.037 −604
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.772 1.267
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.525 −2.613
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.525 −2.613
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 548.052 42.927
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 157.073 −14.948
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 390.830 57.755
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 6 6
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 143 113
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 52.528 1.668
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 491.930 22.144
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 155.694 22.000
7.2 Λοιποί τίτλοι 336.236 144
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.944 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 320.079 3.930
Σύνολο ενεργητικού 2.073.026 68.736
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 858.176 613
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 441.489 71.642
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 286.783 126.969
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 80.214 −54.610
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 74.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 492 −717
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.886 −2.592
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 62.044 −437
5.1 Γενική κυβέρνηση 53.481 −553
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.563 116
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 40.001 877
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.589 77
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.454 856
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.454 856
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.170 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 204.079 −2.301
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 316.657 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.073.026 68.736
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου