Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. avgusta 2011

16. avgust 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. avgusta 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 177,5 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,6 milijarde EUR na 858,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,6 milijarde EUR na 53,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 98,3 milijarde EUR na 393,3 milijarde EUR. V sredo, 10. avgusta 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 172,0 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 157,1 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 67,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 75,8 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 10. avgusta 2011, so zapadle vezane vloge v višini 74,0 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V četrtek, 11. avgusta 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 49,8 milijarde EUR z zapadlostjo približno šest mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 80,2 milijarde EUR (v primerjavi z 134,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 22,0 milijarde EUR na 155,7 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 12. avgusta 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 96,0 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 127,0 milijarde EUR na 286,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.250 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 215.946 −585
2.1 Terjatve do MDS 75.909 19
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.037 −604
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.772 1.267
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.525 −2.613
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.525 −2.613
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 548.052 42.927
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 157.073 −14.948
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 390.830 57.755
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 6 6
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 143 113
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 52.528 1.668
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 491.930 22.144
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 155.694 22.000
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.236 144
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 320.079 3.930
Skupaj sredstva 2.073.026 68.736
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 858.176 613
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 441.489 71.642
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 286.783 126.969
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 80.214 −54.610
2.3 Vezane vloge 74.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 492 −717
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.886 −2.592
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.044 −437
5.1 Širša država 53.481 −553
5.2 Druge obveznosti 8.563 116
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.001 877
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.589 77
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.454 856
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.454 856
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 204.079 −2.301
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.073.026 68.736
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije