Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 augustus 2011

16 augustus 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 augustus 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 177,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 858,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 53,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 98,3 miljard naar EUR 393,3 miljard. Op woensdag 10 augustus 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 172,0 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 157,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 67,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 75,8 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 10 augustus 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74,0 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 11 augustus 2011 werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 49,8 miljard, met een looptijd van ongeveer zes maanden, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 80,2 miljard was (vergeleken met EUR 134,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 22,0 miljard naar EUR 155,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 12 augustus 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 96,0 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 127,0 miljard naar EUR 286,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.250 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 215.946 −585
2.1 Vorderingen op het IMF 75.909 19
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.037 −604
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.772 1.267
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.525 −2.613
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.525 −2.613
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 548.052 42.927
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 157.073 −14.948
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 390.830 57.755
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6 6
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 143 113
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 52.528 1.668
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 491.930 22.144
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 155.694 22.000
7.2 Overige waardepapieren 336.236 144
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 320.079 3.930
Totaal activa 2.073.026 68.736
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 858.176 613
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 441.489 71.642
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 286.783 126.969
2.2 Depositofaciliteit 80.214 −54.610
2.3 Termijndeposito's 74.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 492 −717
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.886 −2.592
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.044 −437
5.1 Overheid 53.481 −553
5.2 Overige verplichtingen 8.563 116
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.001 877
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.589 77
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.454 856
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.454 856
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 204.079 −2.301
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.073.026 68.736
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media