Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 sierpnia 2011 r.

16 sierpnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 sierpnia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 177,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 336,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,6 mld euro do poziomu 858,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 53,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 98,3 mld euro do poziomu 393,3 mld euro. W środę 10 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 172,0 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 157,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 67,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 75,8 mld euro. Również w środę 10 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74,0 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W czwartek 11 sierpnia 2011 r. nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 49,8 mld euro, z około sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 80,2 mld euro (wobec 134,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 22,0 mld euro do poziomu 155,7 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 12 sierpnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 96,0 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 127,0 mld euro do poziomu 286,8 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.250 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 215.946 −585
2.1 Należności od MFW 75.909 19
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 140.037 −604
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.772 1.267
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.525 −2.613
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.525 −2.613
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 548.052 42.927
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 157.073 −14.948
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 390.830 57.755
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 6 6
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 143 113
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 52.528 1.668
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 491.930 22.144
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 155.694 22.000
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.236 144
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 320.079 3.930
Aktywa razem 2.073.026 68.736
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 858.176 613
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 441.489 71.642
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 286.783 126.969
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 80.214 −54.610
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 492 −717
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.886 −2.592
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 62.044 −437
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 53.481 −553
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.563 116
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.001 877
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.589 77
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.454 856
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.454 856
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 204.079 −2.301
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.073.026 68.736
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami