Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 август 2011 г.

16 август 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 август 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 177,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,6 млрд. евро до 858,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 53,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 98,3 млрд. евро до 393,3 млрд. евро. На 10 август 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 172,0 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 157,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 67,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 75,8 млрд. евро. Също в сряда, 10 август 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74,0 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. На 11 август 2011 г., четвъртък, бе извършено плащането по операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 49,8 млрд. евро с матуритет приблизително шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 80,2 млрд. евро (при 134,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 22,0 млрд. евро до 155,7 млрд. евро. Увеличението е резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 12 август 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 96,0 млрд. евро и 59,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 127,0 млрд. евро до 286,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 250 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 215 946 −585
2.1 Вземания от МВФ 75 909 19
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 140 037 −604
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 772 1 267
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 525 −2 613
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 525 −2 613
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 548 052 42 927
5.1 Основни операции по рефинансиране 157 073 −14 948
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 390 830 57 755
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 6 6
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 143 113
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 52 528 1 668
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 491 930 22 144
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 155 694 22 000
7.2 Други ценни книжа 336 236 144
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 320 079 3 930
Общо активи 2 073 026 68 736
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 858 176 613
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 441 489 71 642
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 286 783 126 969
2.2 Депозитно улеснение 80 214 −54 610
2.3 Срочни депозити 74 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 492 −717
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 886 −2 592
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 62 044 −437
5.1 Сектор „Държавно управление“ 53 481 −553
5.2 Други задължения 8 563 116
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 001 877
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 589 77
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 454 856
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 454 856
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 204 079 −2 301
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 073 026 68 736
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите