Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. augustu 2011

16. augusta 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. augusta 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 177,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,6 mld. EUR na 858,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 53,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 98,3 mld. EUR na 393,3 mld. EUR. V stredu 10. augusta 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 172,0 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 157,1 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 67,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 75,8 mld. EUR. V stredu 10. augusta 2011 boli zároveň splatné termínované vklady vo výške 74,0 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 11. augusta 2011 bola vyrovnaná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 49,8 mld. EUR so splatnosťou približne šesť mesiacov.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 80,2 mld. EUR (v porovnaní so 134,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 22,0 mld. EUR na 155,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 12. augusta 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 96,0 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,7 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 127,0 mld. EUR na 286,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 250 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 215 946 −585
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 909 19
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 037 −604
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 772 1 267
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 525 −2 613
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 525 −2 613
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 548 052 42 927
5.1 Hlavné refinančné operácie 157 073 −14 948
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 390 830 57 755
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 6 6
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 143 113
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 52 528 1 668
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 491 930 22 144
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 155 694 22 000
7.2 Ostatné cenné papiere 336 236 144
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 320 079 3 930
Úhrn aktív 2 073 026 68 736
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 858 176 613
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 441 489 71 642
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 286 783 126 969
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 80 214 −54 610
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 492 −717
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 886 −2 592
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 044 −437
5.1 Verejná správa 53 481 −553
5.2 Ostatné záväzky 8 563 116
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 001 877
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 589 77
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 454 856
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 454 856
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 204 079 −2 301
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 073 026 68 736
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá