SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. august 2011

16. august 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske beslutninger

I ugen, der sluttede den 12. august 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 177,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,6 mia. euro til 858,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,6 mia. euro til 53,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 98,3 mia. euro til 393,3 mia. euro. Onsdag den 10. august 2011 udløb en primær markedsoperation på 172,0 mia. euro, og en ny på 157,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 67,7 mia. euro, og en ny på 75,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag, onsdag den 10. august 2011, udløb tidsindskud til en værdi af 74,0 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge. Torsdag den 11. august 2011 blev en langfristet markedsoperation på 49,8 mia. euro med en løbetid på ca. seks måneder afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 80,2 mia. euro (mod 134,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 22,0 mia. euro til 155,7 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 12. august 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 96,0 mia. euro og 59,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 127,0 mia. euro til 286,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.250 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 215.946 −585
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.909 19
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.037 −604
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.772 1.267
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.525 −2.613
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.525 −2.613
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 548.052 42.927
5.1 Primære markedsoperationer 157.073 −14.948
5.2 Langfristede markedsoperationer 390.830 57.755
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6 6
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 143 113
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 52.528 1.668
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 491.930 22.144
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 155.694 22.000
7.2 Andre værdipapirer 336.236 144
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 320.079 3.930
Aktiver i alt 2.073.026 68.736
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 858.176 613
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 441.489 71.642
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 286.783 126.969
2.2 Indlånsfacilitet 80.214 −54.610
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 492 −717
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.886 −2.592
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.044 −437
5.1 Offentlig forvaltning og service 53.481 −553
5.2 Andre forpligtelser 8.563 116
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.001 877
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.589 77
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.454 856
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.454 856
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 204.079 −2.301
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.073.026 68.736
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt