Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 augusti 2011

16 augusti 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 augusti 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 177,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 858,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 53,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 98,3 miljarder EUR till 393,3 miljarder EUR. Onsdagen den 10 augusti 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 172,0 miljarder EUR och ersattes med en ny på 157,1 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 67,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 75,8 miljarder EUR. På onsdagen den 10 augusti 2011 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp av 74,0 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls. Torsdagen den 11 augusti 2011 avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 49,8 miljarder EUR med en löptid på ungefär sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 80,2 miljarder EUR (jämfört med 134,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 22,0 miljarder EUR till 155,7 miljarder EUR. Ökningen berodde på avslutade köp inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 96,0 miljarder EUR respektive 59,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 12 augusti 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 127,0 miljarder EUR till 286,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.250 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 215.946 −585
2.1 Fordringar på IMF 75.909 19
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.037 −604
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.772 1.267
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.525 −2.613
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.525 −2.613
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 548.052 42.927
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 157.073 −14.948
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 390.830 57.755
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6 6
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 143 113
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 52.528 1.668
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 491.930 22.144
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 155.694 22.000
7.2 Andra värdepapper 336.236 144
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 320.079 3.930
Summa tillgångar 2.073.026 68.736
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 858.176 613
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 441.489 71.642
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 286.783 126.969
2.2 Inlåningsfacilitet 80.214 −54.610
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 492 −717
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.886 −2.592
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.044 −437
5.1 Offentliga sektorn 53.481 −553
5.2 Övriga skulder 8.563 116
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.001 877
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.589 77
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.454 856
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.454 856
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 204.079 −2.301
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.073.026 68.736
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media