Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. augustu 2011

9. augusta 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. augusta 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií takmer nezmenila a predstavuje 177,8 mld. EUR.

Objem cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách/ostatných cenných papierov (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 14,5 mld. EUR, zatiaľ čo objem ostatných aktív (položka 9 na strane aktív) sa zvýšil o 17,3 mld. EUR, a to najmä v dôsledku účtovnej reklasifikácie, ku ktorej došlo v jednej z centrálnych bánk Eurosystému. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,8 mld. EUR na 857,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 35,4 mld. EUR na 54,0 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 77,6 mld. EUR na 295,1 mld. EUR. V stredu 3. augusta 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 164,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 172 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 74 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 134,8 mld. EUR (v porovnaní so 49,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 133,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 5. augusta 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,0 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,7 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 48,5 mld. EUR na 159,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 250 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 216 531 −1 169
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 890 −34
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 641 −1 135
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 506 1 558
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 138 1 289
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 138 1 289
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 505 125 7 754
5.1 Hlavné refinančné operácie 172 021 7 821
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 333 075 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −28
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 29 −39
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 860 −8 388
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 469 787 −14 568
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 133 694 −45
7.2 Ostatné cenné papiere 336 092 −14 523
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 316 150 17 343
Úhrn aktív 2 004 290 3 819
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 857 564 1 826
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 369 848 36 932
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 159 814 −48 471
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 134 825 84 957
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 209 446
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 478 1 323
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 481 −34 925
5.1 Verejná správa 54 034 −35 421
5.2 Ostatné záväzky 8 447 496
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 123 −1 035
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 512 −44
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 597 444
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 597 444
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 206 380 −703
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 480 0
Úhrn pasív 2 004 290 3 819