Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. avgusta 2011

9. avgust 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. avgusta 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 177,8 milijarde EUR.

Imetja vrednostnih papirjev rezidentov euroobmočja v eurih/drugih vrednostnih papirjev (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 14,5 milijarde EUR, imetja drugih sredstev (postavka sredstev 9) pa so se povečala za 17,3 milijarde EUR. Do obeh sprememb je prišlo predvsem zaradi računovodske prerazvrstitve, ki jo je opravila ena centralna banka Eurosistema. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,8 milijarde EUR na 857,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 35,4 milijarde EUR na 54,0 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 77,6 milijarde EUR na 295,1 milijarde EUR. V sredo, 3. avgusta 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 164,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 172,0 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74,0 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 134,8 milijarde EUR (v primerjavi z 49,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 133,7 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica unovčenja vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 5. avgusta 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,0 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 48,5 milijarde EUR na 159,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.250 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 216.531 −1.169
2.1 Terjatve do MDS 75.890 −34
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.641 −1.135
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.506 1.558
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.138 1.289
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.138 1.289
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 505.125 7.754
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 172.021 7.821
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 333.075 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −28
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 29 −39
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 50.860 −8.388
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 469.787 −14.568
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 133.694 −45
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.092 −14.523
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 316.150 17.343
Skupaj sredstva 2.004.290 3.819
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 857.564 1.826
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 369.848 36.932
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 159.814 −48.471
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 134.825 84.957
2.3 Vezane vloge 74.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.209 446
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.478 1.323
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.481 −34.925
5.1 Širša država 54.034 −35.421
5.2 Druge obveznosti 8.447 496
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.123 −1.035
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.512 −44
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.597 444
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.597 444
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 206.380 −703
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.480 0
Skupaj obveznosti 2.004.290 3.819