Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. srpnu 2011

9. srpna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. srpna 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 177,8 mld. EUR.

Objem cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech – ostatní cenné papíry (položka 7.2) poklesl o 14,5 mld. EUR, zatímco objem ostatních aktiv (položka 9 na straně aktiv) vzrostl o 17,3 mld. EUR. Stalo se tak v důsledku účetní reklasifikace ze strany jedné centrální banky Eurosystému. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,8 mld. EUR na 857,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 35,4 mld. EUR na 54,0 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 77,6 mld. EUR na 295,1 mld. EUR. Ve středu 3. srpna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 164,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 172,0 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74,0 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 134,8 mld. EUR (oproti 49,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 133,7 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 5. srpna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,0 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 48,5 mld. EUR na 159,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 250 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 216 531 −1 169
2.1 Pohledávky za MMF 75 890 −34
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 641 −1 135
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 506 1 558
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 138 1 289
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 138 1 289
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 505 125 7 754
5.1 Hlavní refinanční operace 172 021 7 821
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 333 075 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −28
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 29 −39
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 860 −8 388
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 469 787 −14 568
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 133 694 −45
7.2 Ostatní cenné papíry 336 092 −14 523
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 316 150 17 343
Aktiva celkem 2 004 290 3 819
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 857 564 1 826
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 369 848 36 932
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 159 814 −48 471
2.2 Vkladová facilita 134 825 84 957
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 209 446
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 478 1 323
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 481 −34 925
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 54 034 −35 421
5.2 Ostatní závazky 8 447 496
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 123 −1 035
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 512 −44
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 597 444
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 597 444
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 206 380 −703
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 480 0
Pasiva celkem 2 004 290 3 819