Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 5. augustā

2011. gada 9. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 5. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (177.8 mljrd. euro).

Euro zonas rezidentu vērtspapīru euro/pārējo vērtspapīru (7.2. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 14.5 mljrd. euro, bet pārējo aktīvu (9. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 17.3 mljrd. euro galvenokārt vienas Eurosistēmas centrālās bankas veiktās grāmatvedības pārklasificēšanas dēļ. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 857.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35.4 mljrd. euro (līdz 54.0 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 77.6 mljrd. euro (līdz 295.1 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 3. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 164.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 172.0 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74.0 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 134.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 49.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 133.7 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 5. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.0 mljrd. euro un 59.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 48.5 mljrd. euro (līdz 159.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,250 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 216,531 −1,169
2.1 SVF debitoru parādi 75,890 −34
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,641 −1,135
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,506 1,558
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,138 1,289
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,138 1,289
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 505,125 7,754
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 172,021 7,821
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 333,075 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −28
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 29 −39
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 50,860 −8,388
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 469,787 −14,568
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 133,694 −45
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,092 −14,523
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 316,150 17,343
Kopā aktīvi 2,004,290 3,819
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 857,564 1,826
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 369,848 36,932
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 159,814 −48,471
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 134,825 84,957
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,209 446
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,478 1,323
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,481 −34,925
5.1 Saistības pret valdību 54,034 −35,421
5.2 Pārējās saistības 8,447 496
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,123 −1,035
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,512 −44
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,597 444
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,597 444
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 206,380 −703
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,480 0
Kopā pasīvi 2,004,290 3,819