Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 sierpnia 2011 r.

9 sierpnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 sierpnia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 177,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro – pozostałych papierów wartościowych (pozycja aktywów 7.2) spadły o 14,5 mld euro, podczas gdy pozostałe aktywa (pozycja aktywów 9) wzrosły o 17,3 mld euro; wynikało to głównie ze zmiany klasyfikacji księgowej w jednym z banków centralnych Eurosystemu. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,8 mld euro do poziomu 857,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 35,4 mld euro do poziomu 54,0 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 77,6 mld euro do poziomu 295,1 mld euro. W środę 3 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 164,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 172,0 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74,0 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 134,8 mld euro (wobec 49,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 133,7 mld euro. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 5 sierpnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,0 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 48,5 mld euro do poziomu 159,8 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.250 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 216.531 −1.169
2.1 Należności od MFW 75.890 −34
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 140.641 −1.135
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.506 1.558
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.138 1.289
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.138 1.289
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 505.125 7.754
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 172.021 7.821
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 333.075 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −28
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 29 −39
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.860 −8.388
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 469.787 −14.568
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 133.694 −45
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.092 −14.523
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 316.150 17.343
Aktywa razem 2.004.290 3.819
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 857.564 1.826
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 369.848 36.932
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 159.814 −48.471
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 134.825 84.957
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.209 446
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.478 1.323
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 62.481 −34.925
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 54.034 −35.421
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.447 496
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.123 −1.035
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.512 −44
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.597 444
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.597 444
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 206.380 −703
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.480 0
Pasywa razem 2.004.290 3.819