Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 augustus 2011

9 augustus 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 augustus 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 177,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 14,5 miljard en de Overige activa (actiefpost 9) stegen met EUR 17,3 miljard, beide voornamelijk ten gevolge van een financieel-administratieve herclassificatie door een centrale bank van het Eurosysteem. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 857,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 35,4 miljard naar EUR 54,0 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 77,6 miljard naar EUR 295,1 miljard. Op woensdag 3 augustus 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 164,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 172,0 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74,0 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 134,8 miljard was (vergeleken met EUR 49,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 133,7 miljard doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties werden afgelost. In de week die eindigde op 5 augustus 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 74,0 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 48,5 miljard naar EUR 159,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.250 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 216.531 −1.169
2.1 Vorderingen op het IMF 75.890 −34
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.641 −1.135
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.506 1.558
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.138 1.289
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.138 1.289
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 505.125 7.754
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 172.021 7.821
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 333.075 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −28
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 29 −39
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.860 −8.388
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 469.787 −14.568
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 133.694 −45
7.2 Overige waardepapieren 336.092 −14.523
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 316.150 17.343
Totaal activa 2.004.290 3.819
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 857.564 1.826
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 369.848 36.932
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 159.814 −48.471
2.2 Depositofaciliteit 134.825 84.957
2.3 Termijndeposito's 74.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.209 446
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.478 1.323
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.481 −34.925
5.1 Overheid 54.034 −35.421
5.2 Overige verplichtingen 8.447 496
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.123 −1.035
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.512 −44
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.597 444
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.597 444
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 206.380 −703
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.480 0
Totaal passiva 2.004.290 3.819