Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 augusti 2011

9 augusti 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 augusti 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 177,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet/övriga värdepapper (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 14,5 miljarder EUR medan övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan) ökade med 17,3 miljarder EUR, framförallt beroende på en bokföringsteknisk omklassificering av en centralbank i Eurosystemet. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 857,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 35,4 miljarder EUR till 54,0 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 77,6 miljarder EUR till 295,1 miljarder EUR. Onsdagen den 3 augusti 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 164,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 172,0 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74,0 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 134,8 miljarder EUR (jämfört med 49,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 133,7 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,0 miljarder EUR respektive 59,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 5 augusti 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 48,5 miljarder EUR till 159,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.250 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 216.531 −1.169
2.1 Fordringar på IMF 75.890 −34
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.641 −1.135
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.506 1.558
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.138 1.289
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.138 1.289
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 505.125 7.754
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 172.021 7.821
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 333.075 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −28
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 29 −39
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.860 −8.388
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 469.787 −14.568
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 133.694 −45
7.2 Andra värdepapper 336.092 −14.523
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 316.150 17.343
Summa tillgångar 2.004.290 3.819
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 857.564 1.826
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 369.848 36.932
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 159.814 −48.471
2.2 Inlåningsfacilitet 134.825 84.957
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.209 446
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.478 1.323
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.481 −34.925
5.1 Offentliga sektorn 54.034 −35.421
5.2 Övriga skulder 8.447 496
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.123 −1.035
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.512 −44
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.597 444
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.597 444
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 206.380 −703
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.480 0
Summa skulder 2.004.290 3.819