Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 август 2011 г.

9 август 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 август 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 177,8 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Показателят ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро/други ценни книжа (статия 7.2 от активите) намалява с 14,5 млрд. евро, а показателят други активи (статия 9 от активите) нараства със 17,3 млрд. евро, главно в резултат на счетоводно прекласифициране от една централна банка от Евросистемата. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1,8 млрд. евро до 857,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 35,4 млрд. евро до 54,0 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 77,6 млрд. евро до 295,1 млрд. евро. На 3 август 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 164,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 172,0 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74,0 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 134,8 млрд. евро (при 49,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 133,7 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 5 август 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 74,0 млрд. евро и 59,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 48,5 млрд. евро до 159,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 250 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 216 531 −1 169
2.1 Вземания от МВФ 75 890 −34
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 140 641 −1 135
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 506 1 558
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 138 1 289
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 138 1 289
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 505 125 7 754
5.1 Основни операции по рефинансиране 172 021 7 821
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 333 075 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −28
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 29 −39
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 50 860 −8 388
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 469 787 −14 568
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 133 694 −45
7.2 Други ценни книжа 336 092 −14 523
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 316 150 17 343
Общо активи 2 004 290 3 819
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 857 564 1 826
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 369 848 36 932
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 159 814 −48 471
2.2 Депозитно улеснение 134 825 84 957
2.3 Срочни депозити 74 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 209 446
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 478 1 323
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 62 481 −34 925
5.1 Сектор „Държавно управление“ 54 034 −35 421
5.2 Други задължения 8 447 496
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 123 −1 035
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 512 −44
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 597 444
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 597 444
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 206 380 −703
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 480 0
Общо пасиви 2 004 290 3 819