SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. august 2011

9. august 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. august 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret på 177,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet/andre værdipapirer (aktivpost 7.2) faldt med 14,5 mia. euro, mens andre aktiver (aktivpost 9) steg med 17,3 mia. euro, hvilket primært skyldes en regnskabsmæssig omklassificering af værdipapirer udført af en centralbank i Eurosystemet. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,8 mia. euro til 857,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 35,4 mia. euro til 54,0 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 77,6 mia. euro til 295,1 mia. euro. Onsdag den 3. august 2011 udløb en primær markedsoperation på 164,2 mia. euro, og en ny på 172,0 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74,0 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 134,8 mia. euro (mod 49,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 133,7 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 5. august 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,0 mia. euro og 59,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 48,5 mia. euro til 159,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.250 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 216.531 −1.169
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.890 −34
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.641 −1.135
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.506 1.558
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.138 1.289
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.138 1.289
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 505.125 7.754
5.1 Primære markedsoperationer 172.021 7.821
5.2 Langfristede markedsoperationer 333.075 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −28
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 29 −39
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.860 −8.388
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 469.787 −14.568
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 133.694 −45
7.2 Andre værdipapirer 336.092 −14.523
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 316.150 17.343
Aktiver i alt 2.004.290 3.819
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 857.564 1.826
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 369.848 36.932
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 159.814 −48.471
2.2 Indlånsfacilitet 134.825 84.957
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.209 446
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.478 1.323
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.481 −34.925
5.1 Offentlig forvaltning og service 54.034 −35.421
5.2 Andre forpligtelser 8.447 496
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.123 −1.035
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.512 −44
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.597 444
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.597 444
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 206.380 −703
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.480 0
Passiver i alt 2.004.290 3.819