Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Αυγούστου 2011

9 Αυγούστου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Αυγούστου 2011 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 177,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ/λοιποί τίτλοι (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 14,5 δισεκ. ευρώ, ενώ τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού) αυξήθηκαν κατά 17,3 δισεκ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε λογιστική επανακατηγοριοποίηση από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 857,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 35,4 δισεκ. ευρώ σε 54,0 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 77,6 δισεκ. ευρώ σε 295,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011 έληξε μία πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 164,2 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 172,0 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 74,0 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 134,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 49,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 133,7 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Αυγούστου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 74,0 δισεκ. ευρώ και 59,7 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 48,5 δισεκ. ευρώ σε 159,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 363.250 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 216.531 −1.169
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 75.890 −34
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.641 −1.135
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.506 1.558
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.138 1.289
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 23.138 1.289
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 505.125 7.754
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 172.021 7.821
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 333.075 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −28
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 29 −39
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 50.860 −8.388
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 469.787 −14.568
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 133.694 −45
7.2 Λοιποί τίτλοι 336.092 −14.523
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.944 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 316.150 17.343
Σύνολο ενεργητικού 2.004.290 3.819
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 857.564 1.826
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 369.848 36.932
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 159.814 −48.471
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 134.825 84.957
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 74.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.209 446
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.478 1.323
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 62.481 −34.925
5.1 Γενική κυβέρνηση 54.034 −35.421
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.447 496
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.123 −1.035
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.512 −44
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.597 444
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.597 444
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.170 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 206.380 −703
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 316.657 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.480 0
Σύνολο παθητικού 2.004.290 3.819