European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. septembru 2008

9. septembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. septembra 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 30 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 167 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 1,4 mld. EUR na 109,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,1 mld. EUR na 684,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 16,5 mld. EUR na 61,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,9 mld. EUR na 459,9 mld. EUR. V stredu 3. septembra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 167 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 160 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol podobne ako v predchádzajúcom týždni takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,7 mld. EUR na 210,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 221 −30
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 220 −152
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 291 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 125 929 −152
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 545 402
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 043 −374
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 043 −374
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 460 002 −7 042
5.1 Hlavné refinančné obchody 160 000 −7 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −38
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 582 −598
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 109 728 −1 363
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 457 0
9 Ostatné aktíva 382 221 1 037
Úhrn aktív 1 441 019 −8 120
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 684 637 1 108
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 210 822 6 524
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 210 738 6 678
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 81 −151
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 140 −12
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 458 −16 568
5.1 Verejná správa 61 494 −16 465
5.2 Ostatné záväzky 6 964 −103
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 980 −1 079
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 335 451
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 329 −10
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 329 −10
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 150 158 1 465
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 676 1
Úhrn pasív 1 441 019 −8 120
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá