European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 september 2008

9 september 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 5 september 2008 was de daling van EUR 30 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 167 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 109,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 684,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 16,5 miljard naar EUR 61,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,9 miljard naar EUR 459,9 miljard. Op woensdag 3 september 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 167 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 160 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef met vrijwel nihil onveranderd, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,7 miljard naar EUR 210,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.221 −30
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.220 −152
2.1 Vorderingen op het IMF 9.291 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 125.929 −152
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.545 402
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.043 −374
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.043 −374
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 460.002 −7.042
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 160.000 −7.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −38
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.582 −598
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.728 −1.363
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.457 0
9 Overige activa 382.221 1.037
Totaal activa 1.441.019 −8.120
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 684.637 1.108
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 210.822 6.524
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 210.738 6.678
2.2 Depositofaciliteit 81 −151
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 140 −12
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.458 −16.568
5.1 Overheid 61.494 −16.465
5.2 Overige verplichtingen 6.964 −103
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.980 −1.079
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.335 451
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.329 −10
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.329 −10
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 150.158 1.465
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.676 1
Totaal passiva 1.441.019 −8.120
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media