European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. september 2008

9. september 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. september 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 30 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 167 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,4 mia. euro til 109,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 684,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 16,5 mia. euro til 61,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,9 mia. euro til 459,9 mia. euro. Onsdag den 3. september 2008 udløb en primær markedsoperation på 167 mia. euro, og en ny på 160 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,7 mia. euro til 210,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.221 −30
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.220 −152
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.291 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 125.929 −152
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.545 402
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.043 −374
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.043 −374
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 460.002 −7.042
5.1 Primære markedsoperationer 160.000 −7.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −38
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.582 −598
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 109.728 −1.363
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.457 0
9 Andre aktiver 382.221 1.037
Aktiver i alt 1.441.019 −8.120
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 684.637 1.108
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 210.822 6.524
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 210.738 6.678
2.2 Indlånsfacilitet 81 −151
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 140 −12
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.458 −16.568
5.1 Offentlig forvaltning og service 61.494 −16.465
5.2 Andre forpligtelser 6.964 −103
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.980 −1.079
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.335 451
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.329 −10
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.329 −10
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 150.158 1.465
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.676 1
Passiver i alt 1.441.019 −8.120
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt