European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 5. septembrī

2008. gada 9. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 5. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 30 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 167 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 109.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 684.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.5 mljrd. euro (līdz 61.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 459.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 3. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 167 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 160 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.7 mljrd. euro (līdz 210.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,221 −30
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,220 −152
2.1 SVF debitoru parādi 9,291 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 125,929 −152
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,545 402
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,043 −374
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,043 −374
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 460,002 −7,042
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 160,000 −7,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −38
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 37,582 −598
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 109,728 −1,363
8 Valdības parāds euro 37,457 0
9 Pārējie aktīvi 382,221 1,037
Kopā aktīvi 1,441,019 −8,120
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 684,637 1,108
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 210,822 6,524
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 210,738 6,678
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 81 −151
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 140 −12
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,458 −16,568
5.1 Saistības pret valdību 61,494 −16,465
5.2 Pārējās saistības 6,964 −103
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,980 −1,079
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,335 451
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,329 −10
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,329 −10
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 150,158 1,465
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,676 1
Kopā pasīvi 1,441,019 −8,120
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem