European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 września 2008 r.

9 września 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 5 września 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 30 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 167 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,4 mld euro do poziomu 109,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,1 mld euro do poziomu 684,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 16,5 mld euro do poziomu 61,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,9 mld euro do poziomu 459,9 mld euro. W środę 3 września 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 167 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 160 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie bliskim zera, natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,7 mld euro do poziomu 210,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.221 −30
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 135.220 −152
2.1 Należności od MFW 9.291 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 125.929 −152
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 55.545 402
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.043 −374
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.043 −374
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 460.002 −7.042
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 160.000 −7.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −38
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.582 −598
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 109.728 −1.363
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.457 0
9 Pozostałe aktywa 382.221 1.037
Aktywa razem 1.441.019 −8.120
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 684.637 1.108
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 210.822 6.524
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 210.738 6.678
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 81 −151
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 140 −12
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 68.458 −16.568
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 61.494 −16.465
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.964 −103
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 78.980 −1.079
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.335 451
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 17.329 −10
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.329 −10
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 150.158 1.465
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.676 1
Pasywa razem 1.441.019 −8.120
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami