European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 september 2008

9 september 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 september 2008 motsvarade minskningen på 30 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 167 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 109.7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 684,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 16,5 miljarder EUR till 61,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 459,9 miljarder EUR. Onsdagen den 3 september 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 167 miljarder EUR och ersattes med en ny på 160 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,7 miljarder EUR till 210,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.221 −30
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.220 −152
2.1 Fordringar på IMF 9.291 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 125.929 −152
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.545 402
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.043 −374
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.043 −374
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 460.002 −7.042
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 160.000 −7.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −38
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.582 −598
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 109.728 −1.363
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.457 0
9 Övriga tillgångar 382.221 1.037
Summa tillgångar 1.441.019 −8.120
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 684.637 1.108
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 210.822 6.524
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 210.738 6.678
2.2 Inlåningsfacilitet 81 −151
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 140 −12
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.458 −16.568
5.1 Offentliga sektorn 61.494 −16.465
5.2 Övriga skulder 6.964 −103
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.980 −1.079
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.335 451
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.329 −10
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.329 −10
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 150.158 1.465
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.676 1
Summa skulder 1.441.019 −8.120
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media