Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. septembru 2005

5. októbra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 30. septembra 2005 došlo k čistému nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 12,1 mld. EUR najmä v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004) a nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 165,4 mld. EUR. Toto zníženie spôsobil predovšetkým vplyv štvrťročného precenenia aktív a pasív, zatiaľ čo klientske a portfóliové transakcie uskutočnené centrálnymi bankami Eurosystému v sledovanom období spôsobili pokles o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 0,8 mld. EUR na 90,9 mld. EUR, pričom transakcie spôsobili nárast o 1,1 mld. EUR a viac než vyrovnali pokles v dôsledku precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,3 mld. EUR na 533,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 5 mld. EUR na 57,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,4 mld. EUR na 383,9 mld. EUR. V stredu 28. septembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 287,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 293,5 mld. EUR. Vo štvrtok 29. septembra 2005 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni tiež takmer nulový).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 3 mld. EUR na 145,1 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových cien a kurzov. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 30. septembru 2005 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 393,124 EUR za uncu čistého zlata

1,2042 USD/EUR

136,25 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,2036 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 882 −38 12 148
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 042 39 −663
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 439 −93 −43
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 603 132 −620
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 950 671 49
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 969 −70 −20
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 969 −70 −20
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 384 014 6 464 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 293 500 6 001 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 512 506 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 −43 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 392 −200 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 90 850 1 119 −346
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 723 −1 −26
9 Ostatné aktíva 136 222 548 2 190
Úhrn aktív 996 044 8 531 13 333
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 533 209 4 306 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 145 175 −2 944 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 145 104 −2 994 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 71 55 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −5 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 427 5 179 0
5.1 Verejná správa 57 851 4 980 0
5.2 Ostatné záväzky 7 576 199 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 057 724 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 246 −50 3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 430 894 1
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 430 894 1
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0 −11
10 Ostatné pasíva 62 336 423 1 883
11 Účty precenenia 103 749 0 11 457
12 Kapitál a rezervy 58 403 −1 0
Úhrn pasív 996 044 8 531 13 333