Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 30. září 2005

5. října 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. září 2005 odpovídalo čisté zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 12,1 mld. EUR především čtvrtletnímu přecenění, a dále prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a nákupu zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 165,4 mld. EUR. K tomuto poklesu došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, klientské a portfoliové transakce prováděné ve sledovaném období centrálními bankami Eurosystému vedly k poklesu o 0,1 mld. EUR

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 90,9 mld. EUR, přičemž u této položky byl růst o 1,1 mld. EUR na základě transakcí silnější než pokles v důsledku přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,3 mld. EUR na 533,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl 5 mld. EUR na 57,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 6,4 mld. EUR na 383,9 mld. EUR. Ve středu 28. září 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 287,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 293,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. září 2005 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 30 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0.5 mld. EUR, objem vkladů uložených prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 0,1 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy ani jedna z facilit prakticky nebyla využívána).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3 mld. EUR na 145,1 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy ke 30. září 2005 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 393,124 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2042 USD/EUR

JPY: 136,25 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2036 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)přecenění
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 882 −38 12 148
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 042 39 −663
2.1 Pohledávky za MMF 19 439 −93 −43
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 603 132 −620
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 950 671 49
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 969 −70 −20
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 969 −70 −20
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 384 014 6 464 0
5.1 Hlavní refinanční operace 293 500 6 001 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 512 506 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 −43 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 392 −200 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 90 850 1 119 −346
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 723 −1 −26
9 Ostatní aktiva 136 222 548 2 190
Aktiva celkem 996 044 8 531 13 333
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)přecenění
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 533 209 4 306 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 145 175 −2 944 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 145 104 −2 994 0
2.2 Vkladová facilita 71 55 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −5 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 427 5 179 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 851 4 980 0
5.2 Ostatní závazky 7 576 199 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 057 724 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 246 −50 3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 430 894 1
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 430 894 1
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0 −11
10 Ostatní pasiva 62 336 423 1 883
11 Účty přecenění 103 749 0 11 457
12 Kapitál a rezervní fondy 58 403 −1 0
Pasiva celkem 996 044 8 531 13 333