Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2005

5 Οκτωβρίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2005, η καθαρή αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε κυρίως τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογής, καθώς και την πώληση χρυσού από μία συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement της 27ης Σεπτεμβρίου 2004) και την αγορά χρυσών κερμάτων από μία άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 165,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που οφείλεται στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ οι συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου τις οποίες πραγματοποίησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την εξεταζόμενη περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα μείωση κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ..

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 90,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η οφειλόμενη σε συναλλαγές αύξηση κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αντισταθμίζει με το παραπάνω μια μείωση λόγω αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο Ι του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 533,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 57,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 383,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 287,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 293,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2005 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (επίσης έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 145,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, ο χρυσός, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, οι τίτλοι και τα χρηματοδοτικά μέσα που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζονται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε αναπροσαρμογές". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 393,124 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2042 USD προς 1 EUR

136,25 JPY ανά 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2036 EUR ανά ΕΤ

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)αναπροσαρµογές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 149.882 −38 12.148
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 160.042 39 −663
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 19.439 −93 −43
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.603 132 −620
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 21.950 671 49
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 8.969 −70 −20
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 8.969 −70 −20
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 384.014 6.464 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 293.500 6.001 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 89.999 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 512 506 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 −43 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.392 −200 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 90.850 1.119 −346
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.723 −1 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 136.222 548 2.190
Σύνολο ενεργητικού 996.044 8.531 13.333
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)αναπροσαρµογές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 533.209 4.306 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 145.175 −2.944 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 145.104 −2.994 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 71 55 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −5 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 127 0 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 65.427 5.179 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 57.851 4.980 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.576 199 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.057 724 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 246 −50 3
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.430 894 1
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.430 894 1
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.885 0 −11
10 Λοιπές υποχρεώσεις 62.336 423 1.883
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 103.749 0 11.457
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.403 −1 0
Σύνολο παθητικού 996.044 8.531 13.333