SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. september 2005

5. oktober 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. september 2005, svarede nettostigningen på 12,1 mia. euro i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) stort set til en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,7 mia. euro til 165,4 mia. euro. Faldet skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver. Kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode resulterede i et fald på 0,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,8 mia. euro til 90,9 mia. euro. En stigning på 1,1 mia. euro, der skyldtes transaktioner, mere end opvejede et fald, der skyldtes revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,3 mia. euro til 533,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5 mia. euro til 57,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,4 mia. euro til 383,9 mia. euro. Onsdag den 28. september 2005 udløb en primær markedsoperation på 287,5 mia. euro, og en ny på 293,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. september 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (ligeledes praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3 mia. euro til 145,1 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2005 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 393,124 pr. fine oz.

USD 1,2042 pr. EUR

JPY 136,25 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2036 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)revalueringer
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.882 −38 12.148
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.042 39 −663
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.439 −93 −43
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.603 132 −620
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.950 671 49
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.969 −70 −20
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.969 −70 −20
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 384.014 6.464 0
5.1 Primære markedsoperationer 293.500 6.001 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 512 506 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 −43 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.392 −200 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 90.850 1.119 −346
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.723 −1 −26
9 Andre aktiver 136.222 548 2.190
Aktiver i alt 996.044 8.531 13.333
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)revalueringer
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 533.209 4.306 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 145.175 −2.944 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 145.104 −2.994 0
2.2 Indlånsfacilitet 71 55 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −5 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.427 5.179 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.851 4.980 0
5.2 Andre forpligtelser 7.576 199 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.057 724 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 246 −50 3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.430 894 1
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.430 894 1
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0 −11
10 Andre forpligtelser 62.336 423 1.883
11 Revalueringskonti 103.749 0 11.457
12 Kapital og reserver 58.403 −1 0
Passiver i alt 996.044 8.531 13.333