Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 september 2005

5 oktober 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 30 september 2005 was de netto stijging van EUR 12,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, en de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 165,4 miljard. De daling was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, terwijl de in het afgelopen kwartaal door centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties resulteerden in een daling van EUR 0,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 90,9 miljard, met een toename van EUR 1,1 miljard als gevolg van transacties die een daling als gevolg van herwaarderingen meer dan compenseerden. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 533,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5 miljard naar EUR 57,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,4 miljard naar EUR 383,9 miljard. Op woensdag 28 september 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 287,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 293,5 miljard verrekend. Op donderdag 29 september 2005 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (eveneens vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3 miljard naar EUR 145,1 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling, worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2005 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge herwaarderingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 393,124 per fine ounce

USD: 1,2042 per EUR

JPY: 136,25 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2036 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) herwaarderingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 149.882 −38 12.148
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.042 39 −663
2.1 Vorderingen op het IMF 19.439 −93 −43
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.603 132 −620
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.950 671 49
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.969 −70 −20
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.969 −70 −20
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 384.014 6.464 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 293.500 6.001 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 512 506 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 −43 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.392 −200 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.850 1.119 −346
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.723 −1 −26
9 Overige activa 136.222 548 2.190
Totaal activa 996.044 8.531 13.333
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) herwaarderingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 533.209 4.306 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 145.175 −2.944 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 145.104 −2.994 0
2.2 Depositofaciliteit 71 55 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −5 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.427 5.179 0
5.1 Overheid 57.851 4.980 0
5.2 Overige verplichtingen 7.576 199 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.057 724 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246 −50 3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.430 894 1
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.430 894 1
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0 −11
10 Overige passiva 62.336 423 1.883
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0 11.457
12 Kapitaal en reserves 58.403 −1 0
Totaal passiva 996.044 8.531 13.333