Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 30. septembrī

2005. gada 5. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 30. septembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) tīrais pieaugums bija 12.1 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī to, ka viena Eurosistēmas centrālā banka pārdeva zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un cita Eurosistēmas centrālā banka iepirka zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 165.4 mljrd. euro). Šis samazinājums galvenokārt izskaidrojams ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, bet samazinājums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija 0.1 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 90.9 mljrd. euro). 1.1 mljrd. euro pieaugums darījumu rezultātā pilnībā kompensēja pārvērtēšanas rezultātā radušos samazinājumu. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.3 mljrd. euro (līdz 533.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5 mljrd. euro (līdz 57.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.4 mljrd. euro (līdz 383.9 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 28. septembrī galvenā refinansēšanas operācija 287.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 293.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2005. gada 29. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 30 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – arī faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 145.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. 2005. gada 30. septembrī pārvērtēšanas tīro ietekmi uz katru bilances posteni uzrāda atsevišķā ailē „Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā”. Atlikumu pārvērtēšanā izmantotās zelta cenas un galvenie maiņas kursi bija šādi:

Zelts: 393.124 EUR par Trojas unci

1.2042 USD par 1 EUR

136.25 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2036 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) pārvērtēšanas rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,882 −38 12,148
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,042 39 −663
2.1 SVF debitoru parādi 19,439 −93 −43
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,603 132 −620
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,950 671 49
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,969 −70 −20
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,969 −70 −20
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 384,014 6,464 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 293,500 6,001 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 512 506 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 −43 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,392 −200 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 90,850 1,119 −346
8 Valdības parāds euro 40,723 −1 −26
9 Pārējie aktīvi 136,222 548 2,190
Kopā aktīvi 996,044 8,531 13,333
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) pārvērtēšanas rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 533,209 4,306 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 145,175 −2,944 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 145,104 −2,994 0
2.2 Noguldījumu iespēja 71 55 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −5 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,427 5,179 0
5.1 Saistības pret valdību 57,851 4,980 0
5.2 Pārējās saistības 7,576 199 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,057 724 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 246 −50 3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,430 894 1
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,430 894 1
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0 −11
10 Pārējās saistības 62,336 423 1,883
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0 11,457
12 Kapitāls un rezerves 58,403 −1 0
Kopā pasīvi 996,044 8,531 13,333