Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 september 2005 

5 oktober 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 september 2005 motsvarade nettoökningen på 12,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004) och köp av guldmynt som gjordes av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 165,4 miljarder EUR. Minskningen berodde huvudsakligen på kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, medan kund- och portföljtransaktioner som gjordes av centralbanker i Eurosystemet under perioden resulterade i en minskning på 0,1 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 90,9 miljarder EUR, med en ökning på 1,1 miljarder EUR på grund av transaktioner som mer än vägde upp en minskning på grund av omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 533,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5 miljarder EUR till 57,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,4 miljarder EUR till 383,9 miljarder EUR. Onsdagen den 28 september 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 287,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 293,5 miljarder EUR. Torsdagen den 29 september 2005 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (också jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3 miljarder EUR till 145,1 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2005 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende värdereglering”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 393,124 EUR per fine oz.

1,2042 USD per EUR

136,25 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2036 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)värdereglering
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 149.882 −38 12.148
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.042 39 −663
2.1 Fordringar på IMF 19.439 −93 −43
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.603 132 −620
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.950 671 49
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.969 −70 −20
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.969 −70 −20
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 384.014 6.464 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 293.500 6.001 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 512 506 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 −43 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.392 −200 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90.850 1.119 −346
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.723 −1 −26
9 Övriga tillgångar 136.222 548 2.190
Summa tillgångar 996.044 8.531 13.333
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)värdereglering
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 533.209 4.306 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 145.175 −2.944 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 145.104 −2.994 0
2.2 Inlåningsfacilitet 71 55 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −5 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.427 5.179 0
5.1 Offentliga sektorn 57.851 4.980 0
5.2 Övriga skulder 7.576 199 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.057 724 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 246 −50 3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.430 894 1
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.430 894 1
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0 −11
10 Övriga skulder 62.336 423 1.883
11 Värderegleringskonton 103.749 0 11.457
12 Eget kapital 58.403 −1 0
Summa skulder 996.044 8.531 13.333