Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 września 2005 r.

5 października 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 30 września 2005 r. wzrost netto złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 12,1 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, jak również ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz zakupu złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,7 mld euro do poziomu 165,4 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie kwartalną aktualizacją wyceny aktywów i pasywów; ponadto w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie miał miejsce spadek o 0,1 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 90,9 mld euro, przy czym wzrost o 1,1 mld euro z tytułu transakcji skompensował z naddatkiem spadek z tytułu aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,3 mld euro do poziomu 533,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5 mld euro do poziomu 57,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,4 mld euro do poziomu 383,9 mld euro. W środę, 28 września 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 287,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 293,5 mld euro. W czwartek, 29 września 2005 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z także bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3 mld euro do poziomu 145,1 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 września 2005 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu aktualizacji wyceny”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 393,124 EUR za 1 uncję czystego złota

1,2042 USD/EUR

136,25 JPY/EUR

SDR (MFW): 1,2036 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) aktualizacji wyceny
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 149.882 −38 12.148
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 160.042 39 −663
2.1 Należności od MFW 19.439 −93 −43
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.603 132 −620
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.950 671 49
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.969 −70 −20
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.969 −70 −20
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 384.014 6.464 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 293.500 6.001 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 512 506 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −43 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.392 −200 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 90.850 1.119 −346
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.723 −1 −26
9 Pozostałe aktywa 136.222 548 2.190
Aktywa razem 996.044 8.531 13.333
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) aktualizacji wyceny
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 533.209 4.306 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 145.175 −2.944 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 145.104 −2.994 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 71 55 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −5 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 65.427 5.179 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.851 4.980 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.576 199 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.057 724 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 246 −50 3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.430 894 1
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.430 894 1
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0 −11
10 Pozostałe zobowiązania 62.336 423 1.883
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0 11.457
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.403 −1 0
Pasywa razem 996.044 8.531 13.333