Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. september 2005

5. oktober 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. septembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) neto povečalo za 12,1 milijarde EUR, kar je predvsem posledica četrtletnih prilagoditev prevrednotenja, kot tudi prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), ter nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 165,4 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 90,9 milijarde EUR, pri čemer je bilo povečanje v višini 1,1 milijarde EUR posledica transakcij, ki so več kot odtehtale povečanje zaradi prevrednotenj. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,3 milijarde EUR na 533,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5 milijard EUR na 57,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,4 milijarde EUR na 383,9 milijarde EUR. V sredo, 28. septembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 287,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 293,5 milijarde EUR. V četrtek, 29. septembra 2005, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 30 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), medtem ko je koriščenje odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo prav tako skoraj enako nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3 milijarde EUR na 145,1 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2005 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prevrednotenja«. Cena zlata in najpomembnejši tečaji, ki se uporabljajo pri prevrednotenju stanja so:

Zlato: 393,124 EUR za unčo

USD: 1,2042 USD za EUR

JPY: 136,25 USD za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,2036 EUR za PPČ

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prevrednotenj
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.882 −38 12.148
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.042 39 −663
2.1 Terjatve do MDS 19.439 −93 −43
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.603 132 −620
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.950 671 49
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.969 −70 −20
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.969 −70 −20
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 384.014 6.464 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 293.500 6.001 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 512 506 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 −43 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.392 −200 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 90.850 1.119 −346
8 Dolg širše države v EUR 40.723 −1 −26
9 Druga sredstva 136.222 548 2.190
Skupaj sredstva 996.044 8.531 13.333
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prevrednotenj
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 533.209 4.306 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 145.175 −2.944 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 145.104 −2.994 0
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 71 55 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −5 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.427 5.179 0
5.1 Širša država 57.851 4.980 0
5.2 Druge obveznosti 7.576 199 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 11.057 724 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 246 −50 3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.430 894 1
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.430 894 1
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0 −11
10 Druge obveznosti 62.336 423 1.883
11 Računi prevrednotenja 103.749 0 11.457
12 Kapital in rezerve 58.403 −1 0
Skupaj obveznosti 996.044 8.531 13.333