Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugsėjo 30 d.

2005 m. spalio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugsėjo 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 12,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) bei kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 165,4 mlrd. eurų, daugiausiai dėl kas ketvirtį atliekamo turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta sumažėjo 0,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 90,9 mlrd. eurų. Padidėjimas 1,1 mlrd. eurų dėl sandorių daugiau nei atsvėrė sumažėjimą dėl perkainojimų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 533,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 57,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 383,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugsėjo 28 d., baigėsi 287,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 293,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2005 m. rugsėjo 29 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (taip pat palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 145,1 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2005 m. rugsėjo 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo“. Toliau nurodyta likučių perkainojimui naudota aukso kaina ir pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 393,124 EUR/aukštos prabos aukso uncija

1,2042 USD/EUR

136,25 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2036 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 149 882 −38 12 148
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 042 39 −663
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 439 −93 −43
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 603 132 −620
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 950 671 49
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 969 −70 −20
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 969 −70 −20
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 384 014 6 464 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 293 500 6 001 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 512 506 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −43 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 392 −200 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 90 850 1 119 −346
8 Valdžios skola eurais 40 723 −1 −26
9 Kitas turtas 136 222 548 2 190
Visas turtas 996 044 8 531 13 333
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 533 209 4 306 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 145 175 −2 944 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 145 104 −2 994 0
2.2 Indėlių galimybė 71 55 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −5 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 427 5 179 0
5.1 Valdžiai 57 851 4 980 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 576 199 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 057 724 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 −50 3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 430 894 1
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 430 894 1
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0 −11
10 Kiti įsipareigojimai 62 336 423 1 883
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0 11 457
12 Kapitalas ir rezervai 58 403 −1 0
Visi įsipareigojimai 996 044 8 531 13 333