Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zmena kľúča na upisovanie základného imania ECB a splatený podiel Slovenska

1. januára 2009

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila zmeny kľúča na upisovanie svojho základného imania a splatené podiely národných centrálnych bánk (NCB).

V zmysle článku 29 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB určujú rovným dielom na základe podielu príslušného členského štátu na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte Európskej únie. Tieto informácie ECB oznamuje Európska komisia. Vážené podiely sa upravujú každých päť rokov a vždy pri vstupe novej členskej krajiny do EÚ. Dňa 1. januára 2009 bude kľúč na upisovanie základného imania ECB upravený v rámci päťročnej aktualizácie na základe údajov Európskej komisie. Národné centrálne banky si v takom prípade navzájom prevedú podiely na základnom imaní v rozsahu potrebnom na to, aby ich podiely zodpovedali upravenému kľúču. Nové rozdelenie podielov národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB je uvedené v tabuľke pripojenej k tejto tlačovej správe. Celková výška upísaného základného imania ECB zostáva nezmenená na úrovni 5 760 652 402,58 EUR.

Dnes 1. januára 2009 zároveň Slovensko prijalo euro a Národná banka Slovenska vstúpila do Eurosystému. V súlade s článkom 49 štatútu, podľa ktorého sú národné centrálne banky Eurosystému povinné splatiť svoj podiel na základnom imaní v plnej výške, Národná banka Slovenska splatila zvyšok svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB. Národné centrálne banky 11 členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť určité minimálne percento (v súčasnosti 7 %) svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB.

Príslušné rozhodnutia ECB v tejto súvislosti sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kľúč na upisovanie základného imania ECB

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) Upísaný podiel na základnom imaní (EUR) Splatené základné imanie (EUR)
do 31. decembra 2008 od 1. januára 2009 od 1. januára 2009 od 1. januára 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3 640 732,32 3 640 732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Medzisúčet za NCB krajín eurozóny 69,6963 69,7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка (Bulharská národná banka) 0,8833 0,8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10 311 567,80 721 809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Medzisúčet za NCB krajín nepatriacich do eurozóny 30,3037 30,2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Spolu* 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

* Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá