Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναπροσαρμογές της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και της εισφοράς της Σλοβακίας

1 Ιανουαρίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώνει σήμερα τις αναπροσαρμογές της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιό της και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των οικείων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία και κάθε φορά που μια χώρα εντάσσεται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, την 1η Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιείται η ανά πενταετία αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, βάσει στοιχείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οι ΕθνΚΤ μεταβιβάζουν μεταξύ τους τόσα μερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανομή μεριδίων κεφαλαίου αντιστοιχεί στην προσαρμοσμένη κλείδα. Ο πίνακας που επισυνάπτεται στο παρόν δελτίο Τύπου περιλαμβάνει τη νέα κατανομή των μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 5.760.652.402,58 ευρώ.

Επιπλέον, σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2009, η Σλοβακία υιοθέτησε το ευρώ και η Národná banka Slovenska έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, το οποίο ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο, η Národná banka Slovenska έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Όσον αφορά τις 11 ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν ένα ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους, το οποίο αντιστοιχεί επί του παρόντος σε 7%, ως συνεισφορά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ.

Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (ευρώ) Καταβεβλημένο κεφάλαιο (ευρώ)
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Από 1ης Ιανουαρίου 2009 Από 1ης Ιανουαρίου 2009 Από 1ης Ιανουαρίου 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139.730.384,68 139.730.384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63.983.566,24 63.983.566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113.191.059,06 113.191.059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478.364.575,51 478.364.575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819.233.899,48 819.233.899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719.885.688,14 719.885.688,14
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1249 0,1369 7.886.333,14 7.886.333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10.063.859,75 10.063.859,75
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3.640.732,32 3.640.732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229.746.339,12 229.746.339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111.854.587,70 111.854.587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100.834.459,65 100.834.459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18.941.025,10 18.941.025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39.944.363,76 39.944.363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72.232.820,48 72.232.820,48
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 69,6963 69,7915 4.020.445.721,56 4.020.445.721,56
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0,8833 0,8686 50.037.026,77 3.502.591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83.368.161,57 5.835.771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85.459.278,39 5.982.149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10.311.567,80 721.809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16.342.970,87 1.144.007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24.517.336,63 1.716.213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79.819.599,69 5.587.371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282.006.977,72 19.740.488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141.971.278,46 9.937.989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130.087.052,56 9.106.093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836.285.430,59 58.539.980,14
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ 30,3037 30,2085 1.740.206.681,02 121.814.467,67
Σύνολο* 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.142.260.189,23

* Λόγω στρογγυλοποίησης, τα συνολικά ποσά ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο άθροισμα όλων των επιμέρους ποσών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου