Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Aktualizacja klucza subskrypcji kapitału EBC oraz wkładu kapitałowego Słowacji

1 stycznia 2009 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) ogłasza dziś aktualizację klucza subskrypcji kapitału oraz wysokości wkładów kapitałowych wpłacanych przez krajowe banki centralne.

Na mocy art. 29 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego procent przypisany w kluczu kapitałowym EBC każdemu krajowemu bankowi centralnemu odpowiada udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE (w równych proporcjach); obliczeń dokonuje się na podstawie informacji przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Klucz aktualizuje się okresowo co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Okresowa aktualizacja klucza kapitałowego EBC na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską przypada 1 stycznia 2009 r. W razie potrzeby krajowe banki centralne dokonają przekazania między sobą udziałów, tak aby ich rozkład odpowiadał zmienionemu kluczowi. Nowe udziały krajowych banków centralnych w kapitale EBC przedstawia załączona tabela. Ogólna wartość objętych udziałów nie uległa zmianie i wynosi 5 760 652 402,58 euro.

Dziś, 1 stycznia 2009 r., Słowacja wprowadza walutę euro, a Národná banka Slovenska wchodzi do Eurosystemu. Na mocy art. 49 Statutu, zgodnie z którym krajowe banki centralne należące do Eurosystemu winny w pełni opłacić objęte udziały w kapitale EBC, Národná banka Slovenska wpłaciła pozostałą część swojego wkładu. Jedenaście banków centralnych spoza strefy euro wpłaca niewielką część objętego kapitału (obecnie 7%) na poczet kosztów operacyjnych EBC.

Decyzje EBC w powyższych sprawach są dostępne na stronach internetowych EBC; zostaną również ogłoszone, w późniejszym terminie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Klucz subskrypcji kapitału EBC

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) Objęte udziały w kapitale (EUR) Kapitał wpłacony (EUR)
do 31 grudnia 2008 r. od 1 stycznia 2009 r. od 1 stycznia 2009 r. od 1 stycznia 2009 r.
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139.730.384,68 139.730.384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63.983.566,24 63.983.566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113.191.059,06 113.191.059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478.364.575,51 478.364.575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819.233.899,48 819.233.899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719.885.688,14 719.885.688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7.886.333,14 7.886.333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10.063.859,75 10.063.859,75
Bank Ċentrali ta’ Malta/
Central Bank of Malta
0,0622 0,0632 3.640.732,32 3.640.732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229.746.339,12 229.746.339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111.854.587,70 111.854.587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100.834.459,65 100.834.459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18.941.025,10 18.941.025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39.944.363,76 39.944.363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72.232.820,48 72.232.820,48
Razem krajowe banki centralne w strefie euro 69,6963 69,7915 4.020.445.721,56 4.020.445.721,56
Byłgarska narodna banka
(Българска народна банка)
0,8833 0,8686 50.037.026,77 3.502.591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83.368.161,57 5.835.771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85.459.278,39 5.982.149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10.311.567,80 721.809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16.342.970,87 1.144.007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24.517.336,63 1.716.213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79.819.599,69 5.587.371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282.006.977,72 19.740.488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141.971.278,46 9.937.989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130.087.052,56 9.106.093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836.285.430,59 58.539.980,14
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro 30,3037 30,2085 1.740.206.681,02 121.814.467,67
Razem* 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.142.260.189,23

*Z powodu zaokrągleń kwoty mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami