Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ OLAF

3 Ιουνίου 2004

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε απόφαση (ΕΚΤ/2004/11) σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η απόφαση της ΕΚΤ βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και εκδόθηκε κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Ιουλίου 2003. Καθορίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η OLAF θα διεξάγει εσωτερικές έρευνες στην ΕΚΤ, στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η απόφαση της ΕΚΤ προβλέπει επίσης ότι η ΕΚΤ θα συνεργάζεται πλήρως με την OLAF. Ορίζει, ακόμη, ότι οι εξουσίες της OLAF για τη διενέργεια ερευνών εκτείνονται σε όλα τα καθήκοντα της ΕΚΤ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η κυκλοφορία ορισμένων πληροφοριών εκτός της ΕΚΤ θα μπορούσε να θίξει σοβαρά τη λειτουργία της ΕΚΤ, η χορήγηση στην OLAF πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες πραγματοποιείται μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου