Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB sprendimas dėl OLAF tyrimams taikomų taisyklių

2004 m. birželio 3 d.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ECB/2004/11) dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų Europos Centrinio Banko tyrimų nuostatų ir sąlygų.

Šis ECB sprendimas remiasi 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir yra priimtas atsiliepiant į 2003 m. liepos 10 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą. Jis nustato taisykles, pagal kurias OLAF Europos Centriniame Banke atliktų vidaus tyrimus, susijusius su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija.

Šis ECB sprendimas taip pat nustato, kad ECB visokeriopai bendradarbiaus su OLAF. Be to, jis nurodo, kad OLAF tyrimo įgaliojimai taikomi visiems ECB uždaviniams. Ypatingais atvejais, kai tam tikros informacijos plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai, galimybė susipažinti su tokia informacija OLAF teikiama per ECB Vykdomąją valdybą.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai