Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzja EBC w sprawie zasad dotyczących przeprowadzania dochodzeń przez OLAF

3 czerwca 2004 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła dzisiaj decyzję (EBC/2004/11) w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym [link to the ECB’s website].

Wskazana decyzja EBC oparta jest na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), przy czym jej przyjęcie następuje w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2003 r.

W decyzji określono zasady na jakich OLAF może przeprowadzać wewnętrzne dochodzenia w EBC w celu zapobiegania nadużyciom, korupcji oraz innym formom bezprawnych działań przynoszących szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich.

Decyzja przewiduje zapewnienie przez EBC pełnej współpracy z OLAF. Uznaje się w niej

także, że uprawnienia dochodzeniowe OLAF mają zastosowanie do zakresu działania EBC.

W wyjątkowych przypadkach gdy rozpowszechnianie pewnych informacji poza EBC mogłoby poważnie zakłócić jego funkcjonowanie, dostęp do takich informacji będzie udzielany na rzecz OLAF przez Zarząd EBC.

Speaking engagements

Kontakt z mediami