Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Náš analytický rámec a revízia stratégie menovej politiky

Naša analýza nám prináša pohľad na ekonomiku. Prostredníctvom nej vidíme, ako sa ekonomika vyvíja. To nám pomáha prijímať správne menovopolitické rozhodnutia. Svet okolo nás sa neustále mení, preto musíme zabezpečiť, aby bol náš analytický rámec naďalej aktuálny.

Prečo bol náš analytický rámec súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Svet sa mení

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. To si okrem iného vyžaduje poznať, ako funguje ekonomika. Od roku 2003, keď ECB naposledy uskutočnila revíziu stratégie svojej menovej politiky, sa však spôsob fungovania ekonomiky zásadne zmenil. Väčšinu vecí si už dnes napríklad namiesto klasického obchodu vieme kúpiť cez internet. Namiesto hotovosti môžeme platiť telefónom. A namiesto videopožičovne si filmy vďaka novým technológiám môžeme pozerať rovno na mobilných zariadeniach.

Prehľad o dianí v ekonomike

Predpokladom prijímania dobre podložených rozhodnutí je prehľad o dianí v ekonomike. Tento prehľad získavame prostredníctvom nášho analytického rámca. To, ako sa ekonomike darí, závisí od nespočetných rozhodnutí, ktoré každý deň v ekonomike prijímajú podniky a spotrebitelia. Náš analytický rámec nám umožňuje vidieť, čo všetky tieto rôzne rozhodnutia spolu znamenajú pre cenovú stabilitu. Zistenia analytického rámca sú potom základom našich menovopolitických rozhodnutí. Keďže sa však ekonomika neustále mení, musíme zabezpečiť, aby náš analytický rámec naďalej plnil svoj účel. Preto o ňom Rada guvernérov diskutovala v rámci revízie stratégie menovej politiky.

Aké celosvetové zmeny sa dotýkajú našej menovej politiky?

Dôkladné monitorovanie vývoja

Spôsob fungovania ekonomík na celom svete sa mení pod vplyvom viacerých veľkých zmien. Patrí medzi ne globalizácia, digitalizácia a klimatické zmeny. Majú vplyv na to, ako sa naša menová politika premieta do širšej ekonomiky, preto ich musíme pozorne sledovať.

Eliminácia medzier v poznaní ekonomiky

Tieto rozsiahle zmeny, ktorými ekonomika prechádza, sú okrem toho navzájom prepojené. V dôsledku toho môžu v našom poznaní spôsobu fungovania ekonomiky vznikať medzery. To môže znamenať riziko, že prehliadneme dôležité aktuálne trendy.

Ako zabezpečiť, aby náš analytický rámec tieto zmeny zohľadňoval?

Učíme sa zo skúseností

Náš analytický rámec priebežne zdokonaľujeme a učíme sa zo skúseností. Používame kvalitnejšie údaje než v minulosti. Výkonnejšie počítače a dodatočné zdroje informácií o ekonomike nám umožňujú získať lepší prehľad o dnešnom zložitom svete.

Poučili sme sa aj z udalostí ako napríklad finančná kríza z roku 2008, ktorá odhalila, aký význam pre cenovú stabilitu má stabilita finančného systému. A keďže naša menová politika pôsobí prostredníctvom finančného systému, kríza tiež zdôraznila, že je dôležité poznať kanály, ktorými sa naša menová politika dostáva k podnikom a ľuďom. Tie sa môžu časom narušiť, no zároveň sa môžu v priebehu času meniť. Tieto skúsenosti sú pre nás zdrojom cenných informácií.

Revidovaný analytický rámec

V dôsledku revízie stratégie menovej politiky sme upravili aj náš analytický rámec. Nový rámec zohľadňuje neustále sa meniaci svet. Zároveň vychádza zo získaných skúseností a začleňuje nové postupy.

Náš nový analytický rámec pozostáva z dvoch častí: ekonomickej analýzy a menovej a finančnej analýzy. Prvá hodnotí vývoj ekonomiky, zamestnanosti a cien a výhľad ich vývoja v budúcnosti. Druhá sa zameriava na kanály, ktorými sa naša menová politika premieta do širšej ekonomiky. Keďže finančná stabilita je základným predpokladom cenovej stability, táto analýza tiež sleduje, či v ekonomike nedochádza k vývoju, ktorý by ju v budúcnosti mohol vystaviť riziku krízy. Hoci sa tieto dve časti analytického rámca zameriavajú na odlišné veci, ich predmetom je tá istá ekonomika, takže sú navzájom prepojené. Pri prijímaní rozhodnutí na ich zistenia prihliadame rovnako.

Neustály proces učenia

Náš pohľad na ekonomiku sa v priebehu času rozširuje. Rovnako dôležité je, že náš prehľad o ekonomike je dnes oveľa jasnejší a podrobnejší. Zároveň sa však neustále snažíme eliminovať možné medzery v našej analýze. Rozširovanie nášho poznania sveta a zabezpečovanie maximálnej spoľahlivosti našej analýzy sú predpokladom prijímania správnych rozhodnutí pre ekonomiku a v konečnom dôsledku i cenovú stabilitu.

REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?