De ce sunt ratele dobânzilor de referință atât de importante?

21 septembrie 2017(ultima actualizare: 22 martie 2019)

Ratele dobânzilor de referință dețin un rol esențial în sistemul financiar și în cel bancar, precum și în economie. Acestea sunt utilizate de diverși agenți: de la bănci care acordă credite întreprinderilor și populației la formatori de piață pentru instrumente financiare derivate. Există trei motive principale pentru care ratele dobânzilor de referință sunt esențiale pentru buna funcționare a pieței financiare. În primul rând, acestea sunt utilizate ca referință în contractele indexate la ratele variabile ale dobânzilor: utilizarea ratelor dobânzilor de referință pentru stabilirea prețului contractelor financiare reduce complexitatea acestora și facilitează standardizarea. În al doilea rând, aceste rate sunt utilizate pe scară largă pentru a evalua pozițiile bilanțiere. De exemplu, acestea pot fi utilizate ca rate de actualizare pentru unele instrumente financiare sau în cadrul evaluărilor efectuate în scopuri contabile. În al treilea rând, aceste rate sunt utilizate în mod generalizat de piețele instrumentelor financiare derivate pentru produse precum swapuri, opțiuni și contracte forward.

Comisia Europeană a estimat, de exemplu, că rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro (EURIBOR) se află la baza unor contracte cu o valoare nominală de aproximativ 180 000 de miliarde EUR. Majoritatea acestor contracte sunt swapuri pe rata dobânzii, care permit schimbarea unei rate fixe a dobânzii contra unei rate variabile. Astfel de contracte includ însă și credite ipotecare pe segmentul de retail sau emisiuni cu o rată variabilă a dobânzii (împrumuturi, obligațiuni).

Ratele dobânzilor de referință sunt, de asemenea, importante pentru băncile centrale. Politica monetară este transmisă prin intermediul piețelor financiare, iar ratele dobânzilor de referință dețin un rol esențial în operaționalizarea și monitorizarea transmisiei politicii monetare a BCE.

Cele mai utilizate rate ale dobânzilor de referință pentru contractele în euro sunt EURIBOR și rata medie a dobânzii overnight în euro (Euro Overnight Index Average ‑ EONIA). Acestea se bazează pe operațiunile negarantate de pe piața interbancară. EURIBOR este o rată a dobânzii de referință bazată pe cotații, disponibilă pentru mai multe scadențe (una și două săptămâni, una, două, trei, șase, nouă și douăsprezece luni – utilizarea scadențelor la două săptămâni, două luni și nouă luni va înceta la data de 3 decembrie 2018). EONIA reprezintă rata dobânzii de referință la operațiunile overnight în euro, calculată pe baza operațiunilor efective de pe piața interbancară, BCE acționând în calitate de agent de calcul pentru administrator.

Ce reforme sunt introduse cu privire la aceste rate de referință și din ce motiv?

Ratele EONIA și EURIBOR au făcut obiectul unor reforme profunde inițiate de administratorul acestora, Institutul European pentru Piețele Monetare (European Money Markets Institute – EMMI), o asociație fără scop lucrativ, cu sediul la Bruxelles. Obiectivul acestor reforme a constat în asigurarea conformității celor două rate cu noul Regulament al UE privind indicii de referință, care a fost publicat în anul 2016 și a intrat în vigoare în luna ianuarie 2018. După aplicarea unei perioade de tranziție, cerințele regulamentului vor deveni pe deplin obligatorii începând cu luna ianuarie 2020.

Cu privire la EURIBOR, Institutul European pentru Piețele Monetare a elaborat, în ultimii ani, un plan privind reformarea progresivă a ratei de referință EURIBOR existente, în scopul ancorării acesteia la operațiuni, și nu la cotații. Fezabilitatea unei astfel de metodologii bazate pe operațiuni a fost testată de Institutul European pentru Piețele Monetare în perioada 2016-2017. Totuși, în luna mai 2017 s-a concluzionat că „în condițiile de piață actuale, nu ar fi fezabilă o tranziție fără dificultăți de la metodologia curentă a EURIBOR la o metodologie bazată integral pe operațiuni”. În consecință, Institutul European pentru Piețele Monetare a decis să analizeze fezabilitatea unui model hibrid, în cadrul căruia metodologia să fie sprijinită de operațiuni, atunci când sunt disponibile, și bazată pe alte surse conexe de stabilire a prețurilor pe piață, atunci când este necesar. A fost creat un grup operativ în vederea colectării reacțiilor și orientărilor participanților pe piață cu privire la elaborarea noii metodologii. În cursul anului 2019, Autoritatea pentru servicii și piețe financiare din Belgia (Financial Services and Markets Authority – FSMA), autoritatea responsabilă de supravegherea EURIBOR, va evalua dacă noua metodologie respectă Regulamentul UE privind indicii de referință. În orice caz, utilizatorii EURIBOR vor trebui să includă rate de rezervă pentru a îmbunătăți robustețea contractelor lor, în conformitate cu Regulamentul UE privind indicii de referință.

Cu privire la EONIA, după ce a încheiat prima fază a revizuirii acestei rate, care a constat în definirea unui cadru de guvernanță care să respecte noile cerințe de reglementare, Institutul European pentru Piețele Monetare a derulat cea de-a doua fază a revizuirii EONIA, respectiv o analiză a pieței aflate la baza EONIA. În luna februarie 2018, Institutul European pentru Piețele Monetare a concluzionat că „în cazul în care condițiile de pe piață și dinamica acesteia se mențin nemodificate, conformitatea EONIA cu Regulamentul UE privind indicii de referință până în luna ianuarie 2020 nu poate fi garantată, câtă vreme definiția și metodologia sa de calcul rămân în formatul actual. În acest context, organele de conducere ale Institutului European pentru Piețele Monetare au decis că nu mai este adecvată o revizuire riguroasă a EONIA.” Prin urmare, în forma sa actuală, EONIA nu va îndeplini criteriile prevăzute în Regulamentul privind indicii de referință și, astfel, utilizarea acesteia va fi restricționată începând cu 1 ianuarie 2020.

Ambele rate se bazează pe contribuții voluntare provenite de la două grupuri distincte de bănci, al căror număr s-a redus drastic în ultimii ani. Pentru contracararea acestei vulnerabilități, Regulamentul privind indicii de referință prevede un mecanism de siguranță pentru protecția stabilității grupurilor EURIBOR și EONIA. În practică, aceasta înseamnă că autoritatea de reglementare a acestor rate, mai exact Autoritatea pentru servicii și piețe financiare (Financial Services and Markets Authority – FSMA), poate impune acum obligativitatea contribuțiilor la aceste grupuri, sub rezerva unor condiții specifice. Contribuțiile obligatorii ar fi totuși limitate la o perioadă de maximum doi ani și, prin urmare, nu reprezintă o soluție permanentă pentru continuitatea acestor rate de referință.

Cum se calculează, în prezent, ratele dobânzilor de referință la operațiunile în euro?

Principalele rate ale dobânzilor de referință în euro, EURIBOR și EONIA, sunt elaborate de Institutul European pentru Piețele Monetare.

EURIBOR este o rată de referință care oferă un indiciu privind rata medie a dobânzii la care băncile oferă finanțare negarantată pe piața interbancară în euro pe o anumită perioadă de timp. Rata de referință este calculată zilnic de Institutul European pentru Piețele Monetare pe baza cotațiilor provenite de la un grup de bănci din UE (în prezent, 20), care contribuie pe o bază voluntară. Aceasta se publică zilnic la ora 11.00 (ora Europei Centrale).

EONIA este rata dobânzii de referință bazată pe operațiuni efective. Se calculează ca medie ponderată a tuturor operațiunilor de creditare overnight negarantate pe piața interbancară efectuate de băncile din grup (în prezent, 28) și se publică într-o zi dată până la ora 19.00 (ora Europei Centrale). BCE acționează ca agent de calcul pentru EONIA în numele administratorului său, Institutul European pentru Piețele Monetare. Aceasta înseamnă că BCE compilează contribuțiile zilnice ale băncilor din grupul EONIA și comunică rata finală Institutului European pentru Piețele Monetare. Această procedură datează din perioada introducerii monedei euro și a fost considerată un mijloc de a garanta confidențialitatea contribuțiilor provenite de la băncile din grup. În plus, a fost concepută ca o modalitate prin care BCE să ofere asistență tehnică pentru dezvoltarea pieței monetare în euro.

Care este, în prezent, rolul exact al BCE cu privire la aceste rate de referință și în cadrul reformei ratelor dobânzilor de referință în euro în general?

Implicarea BCE în chestiunea ratelor de referință depășește rolul pur tehnic al acesteia ca agent de calcul pentru EONIA.

În luna septembrie 2017, BCE s-a angajat să furnizeze, cel târziu până în luna octombrie 2019, rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (euro short-term rate – €STR), o rată a dobânzii overnight la operațiunile negarantate în euro care reflectă costurile creditării interbancare ale băncilor din zona euro. În plus, BCE a înființat, împreună cu Autoritatea pentru servicii și piețe financiare din Belgia (Financial Services and Markets Authority – FSMA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA) și Comisia Europeană, grupul de lucru privind ratele dobânzilor fără risc la operațiunile în euro, coordonat la nivel de sector, și asigură secretariatul acestui grup. Principalele sarcini ale grupului de lucru constau în identificarea și recomandarea unor rate alternative ale dobânzilor fără risc la operațiunile în euro și a unor căi de tranziție.

În ceea ce privește EURIBOR, în ultimii ani BCE a deținut, de asemenea, un rol de catalizator și a sprijinit inițiativele privind reformarea acestei rate. În special, în anii 2013 și 2014 BCE a furnizat asistență tehnică administratorului EURIBOR, Institutul European pentru Piețele Monetare, pentru primele studii de fezabilitate privind o metodologie a EURIBOR bazată pe operațiuni. Această asistență ad-hoc a vizat promovarea unor căi de reformă, în timp ce reforma EURIBOR era în curs.

În cele din urmă, în calitate de membră a Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF), BCE urmărește reformele ratelor dobânzilor de referință prin intermediul unui subgrup special al CSF (Official Sector Steering Group). În acest context, BCE monitorizează, alături de alte autorități europene, progresele înregistrate cu privire la reforma ratelor dobânzilor de referință în Europa și furnizează ocazional orientări în această privință.

Sunt în continuare necesare rate ale dobânzilor de referință, având în vedere faptul că băncile se bazează într-o măsură mai redusă pe piața interbancară pentru a obține finanțare?

Ratele dobânzilor de referință sunt esențiale, întrucât fac parte integrantă din buna funcționare a piețelor. Utilizarea generalizată a EONIA, care este o rată pur interbancară, indică faptul că, o perioadă îndelungată, piața interbancară a fost percepută ca fiind piața adecvată pentru stabilirea unei rate a dobânzii de referință utile (adică semnificativă, utilizabilă și robustă).

Totuși, băncile nu se mai bazează pe finanțarea interbancară la fel de mult ca în trecut și dispun de alte surse de finanțare, care depășesc piața interbancară sau piața operațiunilor negarantate, putând fi luate în considerare la calcularea unei rate a dobânzii de referință. În plus, scadențele foarte scurte, precum cea overnight, generează în continuare un volum suficient de operațiuni pentru elaborarea unor rate ale dobânzilor de referință robuste. Noua rată a dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR), care urmează să fie elaborată de BCE, reprezintă un răspuns la aceste evoluții, întrucât ia în considerare nu numai tranzacțiile interbancare, ci și tranzacțiile cu alte entități precum fondurile de piață monetară, societățile de asigurare și alte societăți financiare.

De ce elaborarea €STR va dura doi ani? Care sunt dificultățile?

Elaborarea unei rate a dobânzii de referință este un proces complex și implică mult mai mult decât un simplu calcul, după cum a arătat experiența altor bănci centrale.

În primul rând, o rată a dobânzii de referință ar trebui să aibă la bază un considerent clar, și anume realitatea economică pe care rata de referință intenționează să o măsoare. În acest scop, pentru a înțelege necesitățile utilizatorilor, este necesară o comunicare transparentă și amplă cu publicul, care să implice consultări publice. Pentru €STR, o primă consultare publică a avut loc în perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018, urmată de a doua consultare publică în martie-aprilie 2018.

În al doilea rând, pentru a surprinde realitatea economică cât mai exact posibil, metodologia de calcul trebuie selectată după o analiză aprofundată a datelor care stau la baza acesteia. Metodologia pentru €STR a fost publicată în luna iunie 2018.

O infrastructură tehnică care să asigure imparțialitatea calculului, caracterul auditabil al procesului și, desigur, disponibilitatea zilnică a ratei de referință este, de asemenea, indispensabilă.

În final, pentru ca rata să fie suficient de robustă, este necesară o perioadă de timp dedicată etapei de testare și elaborare. Rolurile și responsabilitățile tuturor părților implicate trebuie clar desemnate pentru a asigura transparența și asumarea responsabilității. Se va urmări consecvența cu principiile IOSCO privind indicii de referință financiari, recunoscute la nivel internațional, ori de câte ori va fi considerată pertinentă, mai exact luând în considerare faptul că aceste principii nu sunt întotdeauna relevante pentru o rată a dobânzii de referință elaborată de o instituție publică. BCE se angajează să pună la dispoziție €STR cel târziu până în luna octombrie 2019.

€STR a fost recomandată ca rata dobânzii fără risc la operațiunile în euro de către grupul de lucru privind ratele dobânzilor fără risc la operațiunile în euro. Ce înseamnă acest lucru?

În septembrie 2018, grupul de lucru privind ratele dobânzilor fără risc la operațiunile în euro a recomandat €STR ca rata dobânzii fără risc la operațiunile în euro. €STR a fost în special recomandată pentru înlocuirea ratei EONIA, pentru care nu se va asigura conformitatea cu Regulamentul UE privind indicii de referință, utilizarea acesteia fiind, în consecință, restricționată începând cu 1 ianuarie 2020. Grupul de lucru are acum misiunea de a evalua modalitățile prin care poate realiza o tranziție fără sincope de la EONIA la €STR. Acesta este, de asemenea, însărcinat să identifice rate ale dobânzilor la termen alternative bazate pe €STR, care ar putea fi utilizate ca rate de rezervă pentru EURIBOR.

Va rămâne BCE agentul de calcul al EONIA?

BCE va rămâne agentul de calcul al EONIA atât timp cât rata dobânzii de referință va fi indispensabilă pentru piețele financiare, iar implicarea BCE va fi esențială pentru continuitatea indicelui.