Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

12.04.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 157 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 342 243 3 511
  2.1 SVF debitoru parādi 80 496 2 454
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 261 747 1 057
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 355 −239
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 482 −1 679
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 482 −1 679
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 724 082 9
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 335 −44
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 694 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 53 53
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 893 −901
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 873 020 −484
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 634 919 25
  7.2 Pārējie vērtspapīri 238 101 −509
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 260 685 2 005
Kopā aktīvi 4 701 826 2 222
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 221 215 2 909
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 028 310 −7 654
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 396 763 −4 976
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 631 526 −2 671
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 21 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 565 1 150
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 382 413 12 000
  5.1 Saistības pret valdību 253 878 9 305
  5.2 Pārējās saistības 128 535 2 694
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 230 472 −8 784
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 882 −314
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 659 1 222
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 659 1 222
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 253 344 1 692
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 167 0
Kopā pasīvi 4 701 826 2 222