Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

12. dubna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 157 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 342 243 3 511
  2.1 Pohledávky za MMF 80 496 2 454
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 261 747 1 057
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 355 −239
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 482 −1 679
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 482 −1 679
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 724 082 9
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 335 −44
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 694 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 53 53
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 893 −901
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 873 020 −484
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 634 919 25
  7.2 Ostatní cenné papíry 238 101 −509
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 260 685 2 005
Aktiva celkem 4 701 826 2 222
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 221 215 2 909
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 028 310 −7 654
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 396 763 −4 976
  2.2 Vkladová facilita 631 526 −2 671
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 21 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 565 1 150
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 382 413 12 000
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 253 878 9 305
  5.2 Ostatní závazky 128 535 2 694
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 230 472 −8 784
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 882 −314
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 659 1 222
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 659 1 222
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 253 344 1 692
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 167 0
Pasiva celkem 4 701 826 2 222