Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

12 april 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.157 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 342.243 3.511
  2.1 Fordringar på IMF 80.496 2.454
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 261.747 1.057
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.355 −239
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.482 −1.679
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.482 −1.679
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 724.082 9
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.335 −44
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.694 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 53 53
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.893 −901
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.873.020 −484
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.634.919 25
  7.2 Övriga värdepapper 238.101 −509
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 260.685 2.005
Summa tillgångar 4.701.826 2.222
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.221.215 2.909
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.028.310 −7.654
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.396.763 −4.976
  2.2 Inlåningsfacilitet 631.526 −2.671
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 21 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.565 1.150
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 382.413 12.000
  5.1 Offentliga sektorn 253.878 9.305
  5.2 Övriga skulder 128.535 2.694
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 230.472 −8.784
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.882 −314
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.659 1.222
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.659 1.222
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 253.344 1.692
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.167 0
Summa skulder 4.701.826 2.222