Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

12. apríla 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 157 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 342 243 3 511
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 496 2 454
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 261 747 1 057
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 355 −239
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 482 −1 679
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 482 −1 679
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 724 082 9
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 335 −44
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 694 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 53 53
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 893 −901
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 873 020 −484
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 634 919 25
  7.2 Ostatné cenné papiere 238 101 −509
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 260 685 2 005
Aktíva spolu 4 701 826 2 222
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 221 215 2 909
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 028 310 −7 654
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 396 763 −4 976
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 631 526 −2 671
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 21 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 565 1 150
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 382 413 12 000
  5.1 Verejná správa 253 878 9 305
  5.2 Ostatné záväzky 128 535 2 694
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 230 472 −8 784
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 882 −314
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 659 1 222
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 659 1 222
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 253 344 1 692
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 167 0
Pasíva spolu 4 701 826 2 222