Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

12. april 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.157 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 342.243 3.511
  2.1 Terjatve do MDS 80.496 2.454
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 261.747 1.057
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.355 −239
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.482 −1.679
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.482 −1.679
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 724.082 9
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.335 −44
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.694 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 53 53
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.893 −901
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.873.020 −484
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.634.919 25
  7.2 Drugi vrednostni papirji 238.101 −509
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 260.685 2.005
Skupaj sredstva 4.701.826 2.222
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.221.215 2.909
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.028.310 −7.654
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.396.763 −4.976
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 631.526 −2.671
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 21 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.565 1.150
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 382.413 12.000
  5.1 Sektor država 253.878 9.305
  5.2 Druge obveznosti 128.535 2.694
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 230.472 −8.784
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.882 −314
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.659 1.222
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.659 1.222
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 253.344 1.692
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.167 0
Skupaj obveznosti 4.701.826 2.222